Amaç ve gayeye giderken; asrın anlayış ve idrakine en uygun şekilde projeler ve planlamalar yaparak, imkanların elverdiği her türlü vesilelere ve ilcaatı zamanın imkânlarını kullanarak azami istifade ile çalışmak ve gayret göstermektir.