Vakıf Kuruluş Senedi

SUFFA VAKFI SENEDİ

Madde 1 – Vakfın Adı: SUFFA VAKFI

Madde 2 – Vakfın Merkezi: İstanbul ‘dur

Adresi: Kalenderhane Mah. Şehzadebaşı Cad. Şehzade Mehmed Medresesi(Şehzadebaşı Camii Avlu İçi) No:44 Fatih/İSTANBUL

Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Vakıf Mütevelli Heyet kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir, üst kuruluş kurabilir, üst kuruluşlara üye olabilir, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve kuruluşlara üye olabilir.

Madde 3 Vakfın gayesi : Umumi gayesi, bütün tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onların millî ve manevî değerlerle teçhiz edilmesi için, her nevi imkanlar hazırlamaktır.

Madde 4 Vakfın gayelerinin tahakkuku için:

I- Vakıf, gayesini gerçekleştirme yolunda:

A) Bütün tahsil kademelerindeki talebelerin, yetişmeleri hususunda aynî ve nakdî yardımda bulunur, burslar verir.

B) Yurtlar, meskenler, okuma salonları gibi benzeri sosyal imkanlar hazırlar.

C) Yabancı lisan, üniversiteye hazırlık sanat ve mesleki kurslar açar, idare eder. Seminerler, konferanslar ve benzeri ilmî – akademik faaliyetlerde bulunur.

D) Kanunların müsaadesi ile her seviyede eğitim ve öğretim müesseseleri (anaokulu, ilköğretim okulu, lise, kolej ile lise öğrenimine dayalı olarak yüksek okul ve üniversite) açabilir, işletebilir.

E) Müelliflerin vakfın gayesine uygun olan eserlerini ve te’lif haklarını satın alır, basar, tevzi eder. Ayrıca vakfın gayesine hizmet etmek için web sitesi kurar, gerçek ve sanal internet ortamında gazete, mecmua ve kitap basar, neşreder. Radyo ve televizyonlarda programlar tertip eder ve ettirir.

F) Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilir, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilir.

G) Umumi olarak halkın, milli ve mânevi sahalarda şuurlanması için çalışma yapar. Cami, Kur’an kursu ve benzeri hayır müesseselerini yaptırma ve tamir işlerini deruhte eder.

H) Vakıf gaye ve mevzuatına aykırı düşmeyen diğer bütün faaliyetlerde bulunur.

İ) Kurulacak eğitim tesislerindeki kapasitenin en az % 10 yetenekli fakat maddi imkanlardan mahrum öğrencilere, sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkanları mahdut hastalara tahsis edilir.

II- Vakfın gayelerinin tahakkuku için:

A) Gelir getirmek maksadıyla her türlü menkul ve gayr-i menkul alım, satım, ipotek, kiralama ve kiraya verme gibi işleri tanzim eder. Mal sahiplerinden istîmal ve intifa haklarını alır. Bunların umumunun gelirlerinden şartlı veya şartsız istifade eder. (gayr-ı menkullerin temliki izne bağlıdır)

B) Her sahada iktisadi müesseseler, ticari işletmeler ve şirketler kurar, işyerleri açar, kurulu olan şirket  ve  müesseselere ortak olur.

Madde 5 – Vakfın mal varlığı:

Vakfın kuruluşundaki ilk mal varlığı, bu senedin sonundaki kurucuların tahsis ettikleri toplam 100.000.000.-TL sıdır.

Madde 6  – Vakfın gelirleri:

A) Vakfa tahsis edilen menkul ve gayr-i menkullerin her türlü gelirleri.

B) Vakfa yapılacak her türlü aynî ve nakdî teberrular ve bunların her türlü gelirleri.

C) Vakfın memalekini nemalandırmak gayesiyle alınan her türlü hisse senedi, tahvil, intifa senedi ve benzerlerinin gelirleri.

D) Vakfın gayesini gerçekleştirmek için kurduğu müesseslerden elde ettiği gelirlerdir.

Madde 7 –   Vakıf gelirlerinin sarf şekli

A) Vakıf idaresi yıl içindeki gelirlerinden %20’sini idame giderleri ile ihtiyata ve vakfın mal varlığını artıracak yatırımlara tahsis ettikten sonra kalan %80’ni vakfın gayesinin tahakkukuna sarfeder.

B) Vakıf gelirlerinden, kanuni ve mecburi olan masraflar çıktıktan sonra, mütebaki gelirlerin sarfı, icra heyet tarafından hazırlanacak talimat ve bütçe ile yapılır.

Madde 8 – Vakfın Organları:

Vakfın organları şunlardır.

A)Mütevelli heyet,

B) İcra heyetidir.

Madde 9 –  Mütevelli heyet

Mütevelli heyet, vakıf kurucular listesindeki ilk 11 (onbir) kişidir.

Madde 10 –Mütevelli heyetin vazife ve salâhiyetleri:

A)   Mütevelli heyet, her sene iki defa mutad olarak, ve icra heyetinin talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Mutad toplantılarından birisini her yıl Aralık ayı içerisinde yapar. Aralık ayı içerisinde yapılan bu toplantıda, sonraki mutad toplantının zamanı, yeri tespit edilir ve bu toplantı ayrıca davete lüzum kalmaksızın yapılır.

B) Mütevelli heyetinin toplantı nisabı 7  (yedi) dir. Kararlar mevcudun ekseriyetiyle alınır. 

C) İki sene için vazife yapmak üzere icra heyetini seçer.

D) İcra heyetinin raporlarını ve mütalaalarını müzakere ederek neticeye bağlar. Bu yolda karar ittihaz eder.

E) Vakfın çalışması ile her türlü talimatname ve programları tetkik, tasdik, tâdil ve tecdit eder.

F) İcra heyetince alınan karar ve yapılan icraattan isabetli bulmadığını durdurur.

G) Vakfın bütçesini müzakere, kabul ve tasdik eder.

H) Kat’i hesapları, bilançoları tasdik ve kabul eder, alâkalıların ibrasına veya mesuliyetine karar verir.

İ) İcra heyeti üyelerine lüzumlu gördüğü ücreti tespit eder.

K) Mütevelli heyet, icabı halde, icra heyetinin asil veya yedek üyelerinin, sayılarında, vazifelerinde, sıfatlarında ve salâhiyetlerinde her nevi tebdil, tağyir, tecdit ve tavzif hakkına sahiptir.                       

L) Mütevelli heyet toplantılarına, iki sene müddetle mazeretsiz olarak hiç katılmayan mütevelli heyet üyesi, mütevelli heyet toplantısında bulunanların ekseriyetinin kararı ile müstafi sayılır.

Madde 11- İcra heyeti:

İcra heyeti, mütevelli heyetin kendi üyeleri arasından veya hariçten, gizli veya açık oyla seçeceği üç asil, iki yedek üyeden teşekkül eder. Bu heyet yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasında bir başkan, bir sekreter bir muhasip-veznedar seçer. Hariçten seçilecek icra heyeti üyesi, ikiden fazla olamayacağı gibi, başkan da olamaz. İcra heyeti iki yıl için seçilir. İcra heyeti asil ve yedek üye sayısı iki yıl dolmadan üçten aşağıya düşerse, mütevelli heyet olağanüstü toplantı yaparak, boşalan üyelerin yerine yenilerini seçer. Bu durumda seçilen üyeler yerine seçildikleri üyenin müddeti tamamlanıncaya kadar vazife yapar. İcra heyeti üyelerinin tekrar seçilmesi caizdir. İcra heyeti en az ayda bir defa toplanır. Toplantı ve karar nisabı asil üye sayısının ekseriyetidir. İcra heyeti iki kişi ile toplanıp ittifakla karar alınmazsa sonraki toplantıda bu karar üyelerinin tamamının katılması ile, müzakere ile karara bağlar. Mazeretsiz olarak, üst üste üç defa veya yılda toplam 6 (altı) defa toplantılara iştirak etmeyen üye müstafi sayılır.

Toplantılarda alınan kararlar, karar defterine geçirilir ve toplantıda bulunanlar tarafından imzalanır.

Madde 12 –İcra heyetinin vazife ve salâhiyetleri:

A) Vakfın gayesinin tahakkuku için lüzumlu her türlü kararları almak ve faaliyetlerde bulunmak.

B) Vakfın bütçe tasarısını hazırlamak, mütevelli heyetin tasdikinden geçmiş olan bütçe dahilinde harcamalar yapmak ve ilgililere harcama salahiyeti vermek.

C) Vakfın faaliyeti ile ilgili program ve talimatnameler hazırlamak, mütevelli heyetin tasdikine sunmak.

D) Vakfın gayesini tahakkuk ettirmek için lüzumlu göreceği umum müdürlük, müdürlük, kol, komite ve komisyonlar kurmak ve yeteri kadar vazifeli tayin ve azledip edilip bunların ücretlerini tespit etmek.

E) Mütevelli heyete her yıl sonunda bütçeyi, faaliyet ve hesap raporunu takdim etmek.

F) Lüzumlu gördüğü hallerde mütevelli heyeti toplantıya çağırmak.

G) Lüzumlu defter ve dosyaları tutmak.

H) Vakıf merkezinin dışında lüzum gördüğü yerlerde bürolar, çalışma merkezleri ve şubeler açmak.        

İ) Vakıf mütevelli heyetinin vereceği yetki dahilinde, gayrimenkuller üzerinde her türlü temliki tasarruflarda bulunabilir.

Vakfın gayesi için gayr-i menkul mübaya etmek ve kiralamak, altıncı maddede geçen bağışlarla ilgili menkul ve gayr-i menkulleri iktisab ve mübadele etmek, istikrazda bulunmak leh ve aleyhte ipotekler kabul ve fekketmek, vesair hakları te’sis etmek, esham satın aldırmak ve icabında terkin etmek ve satmak, ferağ kabul etmek ve ferağ vermek, hakiki ve hükmî şahıslar nezdinde ve resmi dairelerde, bankalarda vakfı temsil etmek ve kendi salâhiyetlerinin bir kısmını kullanmak üzere vekil veya mümessil tayin etmek.

Madde l3 – İcra heyeti üyelerinin vazifeleri:

A)   Başkan: Başkan. 12. madde dairesinde vakfı temsil eder. İcra heyetine başkanlık eder. İcra heyeti ve mütevelli heyet kararlarını icra eder.

B)   Sekreter: Sekreter, vakfın bütün yazışmalarını idare eder. İcra heyet ve mütevelli heyet toplantısının gündemini hazırlar, ve vakıf teşkilatının düzenli çalışmasını sağlar.

C) Muhasip-Veznedar: Muhasebe ile ilgili işleri yürütür, bütçe harcamalarının ödenmesinden, ve kıymetli evrakın muhafazasından mesuldür.

Madde 14 – Vakfın temsilî ve imza salâhiyeti:

A)  İdare işler ve yazışmalarda icra heyeti üyelerinden birinin veya tayin edilen müdür yahut yetkilinin;

B) Tasarrufi muamelelerde icra heyeti kararına uygun olarak, icra heyeti üyelerinden iki üyenin imzasıyla temsil ve ilzam olunur.

Madde 15 –  Vakıfta ifa edilecek hizmetlerin karşılığı:

Mütevelli heyet ve icra heyetinin yapacakları hizmetler prensip olarak fahridir. Bunların vazife icabı yapacakları seyahatlerin masrafları vakıf tarafından deruhte edilir. Mütevelli heyet, icra heyeti üyelerine, müddetini de tayin ederek günün rayicine göre münasip bir huzur hakkı tanıyabilir. Ayrıca mütevelli heyet üyelerinden ve icra heyetinden bu üyelik bu vazifesi dışında vakıf işlerinde fiilen çalışan üyelere hizmetleri karşılığında huzur hakkı dışında bir ücret verebilir. Bunun miktarını her yıl mütevelli heyet tayin eder. Ancak ücret alan bu kimseler mütevelli heyetin bu konuyu karara bağlamasında oy kullanamazlar. Vakfın gayesine ulaşması için yapılan her işte yeteri kadar personel çalıştırılabilir. Bunların ücretini günün rayicine göre icra heyeti tayin eder. Ancak bunun toplamı mütevelli heyetin tespit ettiği personel giderini aşamaz.

Vakıf mütevelli ve icra heyeti üyelerinden kamu görevlisi bulunması halinde, bu kişilere 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

Madde 16– Vakıf senedinde değişiklik yapılması mütevelli heyetin 2/3 ekseriyeti ile mümkündür.

Madde 17 – Mütevelli heyet üyelerinin halefleri:

A)   Vakfın tescil ve teşkilini müteakip bir ay zarfında mütevelli heyet üyeleri vefatları veya mütevelli heyetten herhangi bir sebeple çekilmeleri halinde, kendi yerlerine kaim olmak üzere üç namzedin ismini, kapalı bir zarfa koyarak icra heyeti başkanına verir. Mütevelli heyet vefatı veya çekilmeği takip eden ilk toplantısında bu namzetlerden birini üye tam sayısının mutlak ekseriyeti ile gizli veya açık oyla mütevelli heyet üyeliğine seçer. Mütevelli heyet üyesi namzet göstermediği veya namzetlerden biri üçüncü tur oylamada seçilemediği takdirde mütevelli heyetin, mutlak ekseriyeti ile teklif ve kabul edilecek bir başkası seçilir. Yeni seçilen mütevelli heyet üyesi de seçimi takip eden bir ay içinde haleflerini kapalı zarfla icra heyeti başkanına verir.

B)    Mütevelli heyet üyelerinin sayısı, yerlerine yenileri, yukarıdaki bend hükmüne göre seçilemeden, herhangi bir sebeple beşten aşağı indiği takdirde boşalan üyelerin gösterdikleri namzetlerin hepsi toplantıya çağrılır. Bunların toplantıya katılmaları ile, mevcut mütevelli heyet üyelerinin toplamının ekseriyetinin reyi ile seçilecek üyelerle mütevelli heyet üye sayısı 11’e tamamlanır.

Madde 18 – Vakfın infisahı:

Vakfın herhangi bir sebeple infisahı halinde nereye intikal edeceğine mütevelli heyet karar verir. Hukuken mevcudiyeti kesinlikle kalmadığı ve teşkili imkansızlaştığı ahvalde bütün maddi varlığı DİYANET VAKFI’na kalır.

Madde 19 – Vakfın gayr-i menkulleri:

A)  Doğrudan doğruya vakfın gayesinin tahakkukuna tahsis edilenler ve

B)  Vakfın idamesi, işlemesi ve gayesine ulaşması için gerekli iradı getirmeye tahsis edilenler olmak üzere iki kısımdır.

Vakfın gayr-i menkulleri icabı halinde daha faydalı hale getirilmek üzere tebdil, tağyir ve trampa edilebilir, daha münasip ve daha iyi gelir getiren bir veya birkaç gayr-i menkul alabilmek için mevcut gayr-i menkullerinin satılmaları, yıktırılmaları, yenilerinin inşa ettirilmeleri caizdir. Bu gibi ahvalde mer’i kanunların hükümlerine göre hareket edilir. Bu hususta mütevelli heyet 2/3 ekseriyetle karar alır.

WhatsApp İletişim