Yazar: admin

Bayram kelimesinin aslı Farsça beẕrem/beẕrâm (بذرام/بذرم) olup “sevinç ve eğlence günü” demektir. Bayram kelimesinin Arapça’sı, îd (iyd)dir. İbnü’l-A‘râbî ise bu kelimeyi “o her yıl yeni bir sevinçle döner” şeklinde yorumlamıştır. Bununla birlikte bayram topluca yapılan bir etkinlik olunca ortaya şöylece bir mana çıkacaktır ki; “ Bayram, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı gündür. Onun için bayramlaşma yapılırken; “iyd-ü mübarek” yanı bayramınız mübarek olsun denmiştir. Yani, ne kadar çok insanla ne kadar çok sevinç ve mutluluk paylaşılır ise o kadar bayram bereketli olacak demektir. Peki, nedir bu mutluluk…! Ramazandan çıkmak mı? Yoksa oruçtan kurtulmak mı? Hayır, hayır, kat’a ve asla… Belki bir müminin ramazanda elde…

Read More

RAMAZAN İFTAR VE İRFAN SOFRALARI Ramazan; oruç ayı. Ramazan; Kur’an ayı. Ramazan; infak ayı. Ramazan; dua ayı, tevbe ve istiğfar ayı, rahmete dalma cennete uçma ayı… Ramazan; gündüzü saim, gecesi kaim ay… Teravihlerin, ihyaların, teheccütlerin zikir ve tefekkürlerin bolca yapıldığı ay… Ramazan; iftar ve irfan sofralarının kurulduğu muhabbetin, tanışmanın, sohbet ve ünsiyetin zirvelere ulaştığı ay… Vakfımızın tüm birimlerinde, medreselerimizde ramazanın feyz ve bereketinden istifade etmek ve ettirmek için yaptığımız faaliyetler kalbe ve ruha şifa olacak kabildendir. Zira şuhur-u selasete hususan ramazanda ruh ve kalp harekettedir. Bu manevi iklimden istifaze etmek o iklime uygun muameleyle olacaktır. Gündüzünde ziyaretler, mukabeleler tanzim ettik.…

Read More

“Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî, Kadir, 1). Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ramazan orucunun Kur’an-ı Hakimin nüzulüne bakan öyle bir ciheti vardır ki;…

Read More

Hicri aylar içinde en muhteşem, en parlak, feyiz nur ve sevap açısından en bereketli ay RAMAZAN ayı olduğundan islami örfte onbir ayın sultanı olarak tesmiye edilir. İnsanın cismani ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçları da vardır. Fıtrata uygun bir tarzda Halık-ı Rahim tarafından bu ihtiyaçlar günlük haftalık aylık mevsimlik yıllık veya ömürlük şeklinde tanzim edilmiştir. Mesela; havaya olan ihtiyaç her anda var. Suya olan ihtiyaç, midenin harareti zamanlarında olur. Gıdaya olan hâcet, her günde olur. Ziyaya olan ihtiyaç, alelekser haftada bir defa lâzımdır. Ve hâkezâ…Kezalik mânevî ihtiyaçlar da vakitleri muhtelif ve mütefavittir. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Her vakit Besmeleye, her saatte Lâ ilâhe illallâh’a ihtiyaç vardır. Ve hâkezâ… Beş vakit namaz…

Read More

Sahib-i zamanın da ifade ettiği gibi; “Devletler ve milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şedit olan harbine terk-i mevki ediyor. Zira beşer esirlik istemedi. Onu kanıyla parçaladı. Şimdi ecir olmuştur onun yükünü çekiyor. Onu da parçalayacaktır. Beşerin başı ihtiyar, edvar-ı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlukiyet, esaret, ecaret ve nihayet malikiyet.” Vecizesi ile şunu anlıyoruz ki; İnsanlık, peygamberlerin gönderilmesi ile kemâlâta doğru gelişerek olgunlaşacaktır. Bu kemâlât ve olgunlaşma hak ile batılın mücadelesiyle olacaktır. Bu mücadele her cephede ve her alanda vuku bulacaktır. Ancak; Hak ile batılın mücadelesi; tarih boyu devletlerin ve milletlerin savaşları olarak öne çıkmıştır. İnsanlığın beşinci dönemi olan malikiyet’e…

Read More

MÜBAREK GECE; LEYLE-İ BERAT Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle ‘Mübârek’; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle ‘Berâet’; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle ‘Rahmet’, geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle ‘Berâe veya Sakk’ adı da verilir Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır.…

Read More