TÜZÜK

KONFEDERASYONUN GAYESİ, ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET ALANI

KONFEDERASYONUN GAYESİ:

Madde 1- Konfederasyon, Türkiye’nin çeşitli illerinde kurulmuş bulunan ve tüzüklerinde Çocuk, Aile ve Bağımlılıkla Mücadele, Gençlik, Eğitim- Kültür, Medeniyet Değerlerimiz, Uluslararası Faaliyet, Sosyal Yardım, Sosyal Medya ve Dayanışma amaçlı Federasyonlar arasında, aşağıdaki gayeleri gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur:

 • Federasyonlar arasında dayanışmayı, koordinasyonu ve işbirliğini kurulması ve geliştirmesi yönünde çalışmalar yapmak.
 • Mevcut ve kurulacak benzer amaçlı federasyonlar arasında iletişim, koordinasyon ve etkin hizmet ağı oluşturulmasına katkıda bulunarak,çalışmalarında birlik ve uyum sağlamak.
 • Federasyonların; genel  ilke  ve  politikalara  uymalarını  sağlamak  ve    uluslararası   ilişkilerini düzenlemek.
 • Kurucu federasyonlarımızın amaçlarından olan, aile müessesesinin geliştirilmesi, her yaş ve cinsiyetten insanımız ile korumaya muhtaç çocukları ve gençleri madde bağımlılığından uzak tutması, medeniyet değerlerimizi tahkimi, insanımızın eğitim ve kültür seviyelerini artırıcı, girişimcilik, karşılıksız yardım, dayanışma ruhlarını teşvik edici, sosyal medya ve internet yayıncılığını müspet yönlerde kullanılmasını geliştirici, federasyonlarımızın uluslararası çalışmalarına yardımcı
 • Aynı amaca yönelik çalışmalar yapan ülke içindeki ve dışındaki  federasyon ve konfederasyon, tüm sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, platformlar oluşturmak, aynı amaca yönelik faaliyet yapan uluslararası kuruluşlara üye olarak ortak çalışmalarda bulunmak.  
 • Her bir federasyonun tek başına yapamayacağı hizmetleri konfederasyon eliyle gerçekleştirmektir.

KONFEDERASYONUN ÇALIŞMA KONULARI

Madde 2- Konfederasyonun çalışma konuları aşağıda sıralanmıştır:

2-1.  Bünyesindeki federasyonların, derneklerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının daha müessir olabilmeleri ve aralarında iş birliği imkânlarının güçlendirilmesi için; her türlü çalışmalar yapmak ve mevzuat düzenleyici faaliyetlerinde bulunmak.

2-2. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

2-3. Konfederasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi, üyelerinin ve kamuoyunun aydınlatması ve bilgilendirilmesi amacıyla eğitim, kültür, gençlik, aile, bağımlılıkla mücadele, medeniyet değerlerimiz, sosyal yardım, dayanışma, sosyal medya ve uluslararası meselelerle ilgili konularda kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay,  panel gibi eğitim çalışmaları yapmak, bu konularda  faaliyet gösteren kurumlar ile her türlü iletişim ve dayanışma etkinlikleri planlamak ve uygulamak; bünyesindeki federasyonların mevzuata ve konfederasyon tüzüğüne uygun çalışmalarını özendirmek ve desteklemek.

2-4.  Konfederasyona gelir sağlamak, bireyleri arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik, muhabbetin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kermesler, yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, yurt içi ve yurt dışı gezi ve eğlenceli faaliyetler. düzenlemek.

 2-5. Eğitime destek amacı ile bütün tahsil kademelerindeki öğrencilere maddi ve manevi yardımda bulunarak, onların milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmesi için her nevi imkânı hazırlamak.

2-6.  Bireylerin;   yararlanmaları  ve  boş  zamanlarını  değerlendirebilmeleri   için   sosyal  ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, işletmek ve işlettirmek.

2-7.  Konfederasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, tüzüğüne uygun olarak kanuni mevzuat dâhilinde benzer amaçlı federasyonlardan, konfederasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından, meslek kuruluşlarından, dernek, vakıf ve iktisadi işletmelerden ayni ve nakdi yardım ve bağış almak ve adı geçen kurumlara ayni ve nakdi yardım ve bağışta bulunmak, kurum ve şahıslardan şartlı ve şartsız bağış ve vasiyet kabul  etmek.

2-8. Konfederasyona gelir sağlamak amacıyla her türlü dinlenme, sosyal, sportif ve turistik tesisler açmak, ticari, sınaî ve hizmet alanlarında faaliyet gösterecek yurtiçinde ve yurtdışında şirketler ve iktisadi işletmeleri desteklemek ve işlettirmek. İlgili mevzuat esaslarına göre her türlü şirketlere ortak olmak, şirketlerin ortaklık paylarını almak, satmak ve iştirak ettiği ortaklık paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini almak ve sarf etmek.

2-9. Konfederasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyon ve Konfederasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, iş birliği yapmak, protokoller imzalamak,

2-10. Konfederasyon ve üye federasyonların elde etmiş olduğu bilgileri ve birikimleri ilgili yargı kararlarını, karşılaşmış oldukları engelleri belirleyerek; hem üye kuruluşlarının hem de şahısların hukuki, ekonomik, üretim, uyum, refah, kalkınma, bilimsel, sosyal, çevre, tüketici, kültür, eğitim, vergilendirme,  maliye, istihdam, insan hakları, teknoloji,  ticaret ve fikri mülkiyet hakları vb. konularda görebilecekleri zararları ve bunların yaptırımları hakkında araştırmalar yapmak veya  yaptırmak, 

 • Ferdin ve toplumun ekonomik gelişmesi ve kalkınması ile ailenin korunması ve güçlenmesi, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve korunmaya muhtaç çocuklar başta olmak üzere her çeşit sosyal hizmet, sosyal yardım, çevre ve sağlık hizmetleri konularında faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetleri desteklemek, eğitim ve sağlık kurumları kurmak.
 • Medeniyetimizin temelini oluşturan milli, manevi ve kültürel değerlerin geliştirilmesi ve insanlarımız tarafından daha çok benimsenmesini sağlamak. Farklı kültür ve inanç sahipleriyle çatışmadan, hoşgörü, huzur ve barış dolu bir dünya için katkıda bulunmak; insanın temel ihtiyaçlarından olan, inanç ve manevi dinamiklerini geliştiren ve güçlendiren her türlü faaliyeti yapmak.
 • Amacı doğrultusunda sözlü ve görüntülü internet yayını ve program yapmak, he türlü kaynak eserlerin tercümelerini yaptırmak ve bu alanda hizmet ifa eden sivil toplum kuruluşlarına her çeşit desteği vermek.
 • Gıda Bankası, bilgi bankası, arşiv, kütüphane, laboratuvar, mesleki atölye ve her konuda araştırma merkezleri kurulması ile yaygın eğitim faaliyetlerini desteklemek.
 • Her seviyede  stratejik  araştırma  merkezleri kurmak, ilmi  araştırma birimleri, geçici ve daimi araştırma grupları oluşturmak ve benzeri çalışmaları desteklemek.

 • Yurt içinde ve yurt dışında kültür, eğitim-öğretim ve bilim alanlarında yapılan faaliyetleri; her türlü eğitim kurumları ile bilimsel çalışmaları ve bilim adamı yetiştirme faaliyetlerini desteklemek,
 • Yurt içi ve yurt dışında sivil toplum bilincini geliştirici, insanımızın eğitim ve kültür seviyesini arttırıcı, toplumun mağdur ve dezavantajlı kesiminin problemlerini giderici konularda proje yapmak, yapılan projelere ortak olmak, amaçları doğrultusunda proje hazırlayan federasyon ve sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmak ve aralarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Yasal prosedürleri yerine getirmek sureti ile uluslararası kuruluşlara üye olmak, işbirliğinde bulunmak.
 • Temel hak ve hürriyetleri, din ve vicdan hürriyeti, kamu düzeninin temini ve tesisi, hukukun üstünlüğü, tam ve eksiksiz bir demokrasiyi ülkemizde yerleştirme amaçlı çalışmak, bu gaye ile yapılan çalışmaları desteklemek ve tekliflerde bulunmak.
 • Konfederasyon amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla her türlü gayr-i menkul bağışı almak, satın almak, satmak veya bağış yapmak, ipotek, kiralama ve kiraya verme gibi işleri tanzim etmek. Mal sahiplerinden istimal ve intifa haklarını almak. Bunların umumunun gelirlerinden şartlı veya şartsız istifade etmek,
 • Felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel  törenler (düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal, ekonomik ve dayanışmayı sağlamak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki konfederasyon, özel ve tüzel kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Konfederasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans’lar ile Bakanlıklar başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüslerin görev alanlarına giren konularda proje tekliflerine katılmak, ortak proje hazırlamak, uygulamak, proje hazırlayan ve uygulayan sivil toplum kuruluşlarına iştirakçi ve ortak olmak, proje hazırlayan üye Federasyon ve Federasyon üyesi derneklere ve diğer sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmak.
 • Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açmak, kurulu bulunan ve aynı amaç doğrultusunda çalışan özel ve tüzel kişiler, kurum, kuruluş, dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyonlarla süreli ve süresiz ortak çalışmalar yapmak.
 • Konfederasyon gaye ve faaliyetlerinin daha sağlıklı, daha süratli yerine getirilmesi için, gerekli gördüğünde, konfederasyon idaresi için genel sekreter, genel müdür, müdür, sekreter, muhasebeci, müstahdem, aşçı, şoför, güvenlikçi gibi ihtiyaç duyulan sahalarda istihdam edilecek personel için kadro tahsis etmek, bu kadrolara atama yapar.

 • Konfederasyonların kurabileceği tesisleri kurmak, kurulan tesisleri tefriş etmek, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek,
 • Konfederasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, şartlı-şartsız gayrimenkul, aynı ve nakdi bağışları kabul etmek,
 • Konfederasyon gaye ve  faaliyetlerini daha sağlıklı, daha süratli  ve  uzman kadrolar tarafından yerine getirilmesinde konfederasyon yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere, ihtisas komisyonları ve birimleri kurmak, bu birimlerde ve komisyonlarda çalışacak kimseler için eleman, başkan, sorumlu vb adlar altında kadroları ihdas etmek ve bu kadrolara tayinler yapmak. 
 • Konfederasyon siyasi parti kurma faaliyetinde bulunamaz.

KONFEDERASYONUN FAALİYET ALANI

Madde 7. Konfederasyonun Faaliyet Alanı Eğitim, Kültür, Medeniyet Değerleri, Çocuk, Aile, Bağımlılıkla Mücadele, Gençlik, Uluslararası Faaliyet, Sosyal Yardımlaşma, Basın, Yayın Yazılı ve Görsel Medya.