(Vakıf gönüllüsü üniversite gençliğini temsil eden heyettir.)

Amacı:  Çok büyük bedellerle kazanılan bu vatan topraklarındaki gençliğimizin karşı karşıya kaldığı milli ve manevi değerlerimizi tehdit ve tahrip eden sefahat, ahlaksızlık ve kültür kaymasına karşılık her türlü çalışmaları organize edip, bilinçli ve ciddi yatırımlarla, tahrip olmuş medeniyeti tamirdir.

 

GENÇLİK KONSEYİ YÖNETİM KURULU HİZMET KAİDELERİ

 

1-) Gençlik Konseyi manevi hassasiyetleri olan, hakkında toplumda olumsuz kanaatlerin olmadığı, sevilen ve saygı gören kişiliğe sahip vakıf gönüllüsü gençlerden oluşur.

2-)  Konsey, gençliğin milli ve manevi değerlerinden sorumlu gönüllü organizasyondur.

3-)  Kendi içerisinde vazife paylaşımı yapar, yapılacak çalışmaları manevi mesuliyet ve yetki çerçevesinde yapar.

4-)   Hiyerarşik sistem içerisinde çalışır.

5-)   Tek gaye yalnız ve yalnız Allah rızasını esas tutar.

6-)   Vazife uğrunda her türlü fedakârlığa hazırdır.

7-)   Konsey çalışması içinde tesanüd (dayanışma), uhuvvet (kardeşlik) ve muhabbet esasını hassasiyetle uygular.

8-)   Bütün sermayesinin öncelikle iman, samimiyet, gayret, disiplin ve planlama olduğunu bilir.

9-)   Konsey, hizmeti ve vakfı mesuliyet altına alan kararlar alamaz.

10-)Hizmet adına kanun dışı ve örgütsel tüm çalışmalardan uzak durur. Siyasi çalışmalar yapamaz, siyaset üstü, asayişi netice verdirecek milli ve manevi değerlere hizmet eder.

11-)  Her birim kendine mahsus hedefler tayin eder, uygulanması için gerekenleri yapar. “İki günü müsavi olan hasarettedir.’’ hadis-i şerifini esas tutar.

12-)Konsey ( Gençlik Konseyi Başkanları ) kendi aralarında manevi kemalata medar özel çalışmalar yapar, manen sürekli kendini yeniler. Dersaneler ile entegre program yapar.

13-)  Ekibin her bir ferdi, Âlem-i İslama gelecek darbeleri en evvel vücudunda hissedecek hamiyetle yapılacak her faaliyetle maddi manevi dertlenir, destek olur. Özetle her bir fert bir vücudun azası gibidir.

14-)Dönemlik çalışmalar ve hedeflerle alakalı icra ve finansal heyete raporlar sunarak bilgilendirme yapar.

15-)Halka ve vakfa yönelik genel proje ve organizelerde icra heyetinin tensibini alır, gerekli resmi izinler alınır sonra uygulamaya geçer.

16-)Yönetim Kurulu, kararları oy çokluğuna göre alır.

17-)En geç 15 günde bir defa olmak üzere toplanır, gündem belirlenir. Kararlar sekreterya tarafından kayıt altına alınır.

18-)Yönetim Kurulu toplantılarına danışma heyetinden, seminer veya iştişare anlamında görüş ve fikirlerini almak üzere bazı zamanlarda davet programları uygulanır.

HİZMET BİRİMLERİ

 

Üniversite Genel Koordinatörü

Hizmetin bütün birimlerinin koordinasyonundan sorumlu, yetkili hizmet ehlidir. Vakfa karşı sorumludur.

Danışma heyeti

Yapılacak çalışmalara fikri katkıda bulunacak yönetici veya akademisyenlerden oluşur. Belirli ihtiyaç vakitlerinde gençlik konseyine sunumlar yapar, toplantılara katılır.

Finansal heyet

Yapılacak hizmetlere sponsorluk üstlenen heyettir. İş adamlarından oluşur. Gençlik konseyi dönemlik ve yıllık planlarının sunumunu hazırlar ve yılda iki defa bu heyetle paylaşır.

Genel Sekreter

Yapılan bütün toplantıların organizesini yapar, iletişim gündemleri hazırlar, konuşulan ve alınan kararları arşivler, takibini yapar.

Halkla ilişkiler

Velilere ve halka yönelik programlar düzenlemek, gerekli bilgilendirmeleri yapmakla sorumludur.

Eğitim sorumlusu

Tüm eğitim hizmetlerinden sorumlu hizmet ehlidir. Dersler, seminerler ve eğitim programlarının takip ve organizeden sorumludur.

Gençlik Konseyi Komisyonları

Eğitim-Manevi Motivasyon Komisyonu

Konseyin en önemli birimidir. Manevi değerlerimizi yaşayan ve değerleri topluma en iyi şekilde sunan ehli hizmet kişilerin,  gençlerin manevi alanda günlük streslerden, olumsuz davranış ve olaylardan uzak tutulması için motive ve manevi destek programları düzenler. Gençlerin huzurlu, moral düzeyi yüksek bir şekilde çalışmalarda bulunması için manevi ihtiyacı karşılamakla sorumludur.

Tanıtım-Basın-Yayın

Yapılan her türlü çalışmanı reklamı ve tanıtımından sorumlu birimdir. Çalışmalara muvafık uygun dergi, gazete, internet ve tanıtım çalışmaları yapar.

Proje birimi – Ar-ge

Yeni gelen nesle hizmetleri organize etmekte olan hizmet birimlerinin hedeflerine strateji belirlemek, doküman halinde projelendirmek, hazırlanan hedef projelerle ilgili birime genel toplantıda takdim edip istişareye sunmaktır.

İnsan Kaynakları-Arşiv ve takip komisyonu

Organizede hizmet eden personelin iş gücü ve verimi ile öğrencilerin arşivlenmesi ve gelişiminin takibinden sorumlu birimdir.

Dış İlişkiler ( Resmi ve Hukuki ) Komisyonu

 Vakıf tarafından yapılacak her türlü faaliyetin hukuki tedbirlerinden sorumlu birimdir.  Ayrıca organizeyle alakalı resmi birimlerle gerekli görüşmeleri organizeden sorumludur.

Mali işler ve finansal yönetim komisyonu

 Gençlik konseyi olarak yapılacak çalışmaların finansman problemleriyle ilgilenir. Gelir gider kayıtlarını tutar. Sponsor çalışmalarından, organizeden ve takip işlerinden sorumludur.

Sosyal – Kültürel Faaliyetler Komisyonu

Gençlerin her türlü sosyal – kültürel faaliyetlerinden sorumludur. Faaliyetlerin daha verimli olabilmesi için bünyesinde kurduğu kulüpleri aktif çalıştırır ve takibini yapar. Oluşturulan kulüpler: Seminer – Konferans Kulübü, Bilgi Yarışmaları Kulübü, Araştırma Kulübü, Kitap Okuma Kulübü, Gezi ve Turizm Kulübü,Teknoloji ve Tasarım Kulübü, Resim ve Fotoğrafçılık Kulübü,Satranç Kulübü, Kültür ve Edebiyat Kulübü,Sosyal Dayanışma KulübüTiyatro Kulübü ve Sportif Faaliyetler Kulübü.

Uluslararası Hizmetler Komisyonu

Üniversite gençlerimizin yurtdışındaki eğitimlerine katkıda bulunmak ve vakfımızın Avrupa Birliği projelerinde aktif görev alacak akrelite kazanması neticesinde gönüllü hizmet projeleri kapsamında uluslararası organizasyonlar yapan komisyondur.

Yorumlar

inşallah bizde bu hizmetin

inşallah bizde bu hizmetin bir parçası oluruz.
Açılış Sayfası Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin E-Mail Yollayın