1 – Ülkemizi ve milletimizi madde alanında kurtarıp maneviyat ve kültür alanında esir eden zihniyetin ağlarından ve bağlarından tamamen kurtulabilmemiz için; EVET

2 – “İstiklaliyet ve idare şerik kabul etmez” mantıkınca emniyet ve istikrarımız için güçlü idare, güçlü devlet ve güçlü hükümetler için; EVET

3 – Laikliğin dinsizlik nam-ı hesabına uygulandığı bu ülkede doğru laikliğin ve dolayısıyla din, vicdan, kültür ve teşebbüs hürriyetinin sağlanması ve inkişafı için; EVET

4 – Şimdiye kadar yanlış tarihin ve yanlış din anlayışının ısrarla uygulandığı ve ona göre nesillerin yetiştirildiği bu ülkede; milli ve doğru tarihin ve İslamiyet’e layık doğruluğun öğretilmesi ve eğitimi için; EVET

5 – Fakr-u zaruret içerisinde perişan bir hayat yaşayan milletimizin refah seviyesinin yükseldiği bu zamanın ve imkanın devam ve gelişmesi için; EVET

6 – Partilerin kuruluş felsefesinin ve siyaset yapma usüllerinin, ideolojik ve tarafgirlik nam-ı hesabına yapılageldiği ülkemizde, doğru ve dürüst siyasetin ifa edilebilmesi ve önünün açılabilmesi için; EVET

7 – Yıllardan beri milletin rağmına olarak uygulanan her türlü çeşit çeşit istibdadın kalkması ve millete yakışır bir hürriyetin sağlanabilmesi için; EVET

8 – “Ümmetimin ekserisi dalalette birleşmez” hükmünce; milletin ekseriyetinin başa getirdiği ve idareyi onlara teslim ettiği vatanperverlerin işbaşına gelebilmelerinin devamı ve idareye müdahil olabilmeleri için; EVET

9 – Menfaat zebunlarının, makam ve mertebe ihtirası taşıyanların yıllardan beri millete ödettikleri bedellerin bitmesi veya azalması adına; EVET

10 – İşin ehline verilmesi hükmünce; vasıflı ve meslek sahibi insanların devlet kademelerine getirilerek ehliyetli zevatın önünün açılması ve hükümet etmeleri için; EVET

11 – Milletin hakimiyetinin hakkıyla zuhuru ve ülkenin yönetiminde milletin birinci derecede hukukunu muhafaza için; EVET

12 – İttihat ve terakkiye sükut eden ve meşrutiyeti destekleyen muazzez üstadımıza hikmeti sorulduğunda: Ben taşımı ve tokadımı venizelus ve antranik ile beraber olup Said Halim Paşa'ya ve Enver Paşa’ya vurmam mantıkınca; EVET

 13- Hasımlarımızın ve düşmanlarımızın elinde, dahilde zehirleme vasıtası olmamak için; EVET

14 – İç ve dış mihrakların ve ihaneti-i vataniyede bulunan hasımlarımız ve düşmanlarımız HAYIR dedikleri için; EVET

15 – Demokratik yollarla ülkenin önünü kesemeyenlerin, seviyesiz ve uğursuz planlarla amaçlarına ve hedeflerine gitme projelerinin sahaya sürüldüğü bu zamanda ve zeminde, onların planlarının akamete uğraması ve milletin bu planlardan kurtulması için; EVET

16 – Vekillerin hakikaten vekil ve hizmetkar olabilmesi, milletin hakikaten asaletinin ve asil olduğunun ispatı ve istikrarı için; EVET

17 – Üstünlerin hukuku değil de hukukun üstünlüğü için; EVET

18 – Şimdiye kadar bütün yapılan anayasaların darbe mahsulü olduğunun şuuruyla; ilk defa sivil bir anayasanın referanduma sunulacağı için ve milletin ruhunu ala kaderil imkan temsil ettiği için; EVET

19 – İhtilafta zahmet ve meşakkat var, ittifakta rahmet ve nimet olması hükmünce koalisyonların yıllardan beri ödettiği bedellerin bir daha  ödenmemesi ve birlik ve beraberlik ruhunun tahakkuku ve devamı için; EVET

20 – Şerrin, dinsizliğin ve terörizmin hamisi olan siyasi partilerin bu milletin rağmına olarak idareye şerik, ortak ve müdahil olmamaları için; EVET

21 – Dinini ve inancını yaşadığı için ülkede zulüm çekmiş, işkence görmüş ve istikbal ve akıbeti perişan olmuş mazlumların sayılarının artmaması ve şahane hürriyetin herkese müyesser olabilmesi için; EVET

22 – Mega projelerin ve büyük yatırımların, millete ve vatana faydalı maddi ve manevi faaliyetlerin ve projelerin akamete uğramaması ve devamı için; EVET

23 – Bir daha darbelerin, ihtilallerin olmaması ve bu anlamdaki teşebbüsatın imkansız hale gelebilmesi için; EVET

24 -  Bütün İslam aleminin tevhidi ve alem-i İslamla ülkemiz arasına eskiden beri sokulmaya çalışılan tefrika, fitne ve ihtilafların izalesi ile birlikte, muhabbet, uhuvvet ve kardeşliğin sağlam temellere oturtularak tesisi ve devamı için; EVET

25 – Daeş, PYD, Kandil, Fetö, Avrupa, İngiltere, İsrail, Derin Amerika vs. gibi hasımlar ve ülkemizin düşmanları HAYIR dediği için; EVET

26 – “Bu asil millet katiyen dinsizliğin hamisi olan o partiyi başa getirmeyecektir” hükmünün artık kıyamete kadar yüzde yüz kesinleşeceği için; EVET

27 – Ülkenin ve milletimizin sağ cenahı ittifak ederek yekvücut olup, aynı ruhu paylaştığı için; EVET

28 – Gezi parkı olaylarının, 17-25 Aralık operasyonlarının, Mit krizinin, Ekonomik müdahalelerin, Terör hadiselerinin, hassaten 15 Temmuz 2016 menhus darbe girişimi gibi, neticesiz ve sonuçsuz müdahalelerin; başkanlık sisteminin gelmemesi için yapıldığının şuurunda olduğumuz için; EVET

29 – Allah indinde, değerlendirme ve kriterlerin; hasenatın seyyiata, güzelliğin çirkinliğe, hayrın şerre; kemiyyeten veya keyfiyyeten galip gelmesi ölçüsü ve muvazenesi nokta-i nazarından, idareyi ve hükümeti değerlendirirsek; insaflı ve vicdanlı yaklaşmak kaydıyla; EVET

30 – Bazı arızaların ve mağduriyetlerin olabildiği bir zeminde ve zamanda, sadece yanlışları görüp, ülkemizin ikbal ve istikbalini yakinen ilgilendiren referandumda HAYIR vererek; pire için yorgan yakmamak ve kendi ikbal ve istikbalimiz hesabına gemiyi batırmamak için; EVET

31 – Cenab-ı Hak ilahi muradını ve nurunu tamamlamayı vaat ettiği bu zamanda ve zeminde, Peygamber Efendimizin(asm) istikbalde en yüksek gür sada islamın sadası olacaktır emrinin ve tebşiratının arifesinde olduğumuz için ve o hakikatlerle kademe kademe inşallah şerefleneceğimiz için İnşallah; EVET

Açılış Sayfası Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin E-Mail Yollayın